Adatkezelési tájkoztató

Tájékoztató személyes adat kezelésével kapcsolatban

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt meg kezdené a személyes adatok kezelését. A Human Telex Consulting Kft., mint adatkezelő, az Ön, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat szeretné megosztani Önnel:

Az adatkezelési tevékenység megnevezése:

 • Merj fejlődni! ­­- Út az innovációhoz. Innovációmenedzsment konferencia – regisztráció.

Az adatkezelés időtartama: 2018.10.17 – 2019.12.31.

Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő adatai: Human Telex Consulting Kft. (székhelye: 1015. Budapest Toldy Ferenc utca 16/C),
 • Az adatkezelő elérhetőségei: training@htconsulting.hu (e-mail), +36 1 214 0204 +36 1 225 1576, +36 1 225 1528 (telefon)
 • Az adatkezelő képviselője: a cégnyilvántartásban feltüntetett ügyvezető igazgató.
 • A képviselő elérhetőségei: l. fenti elérhetőségek
 • Az adatvédelmi tisztviselő neve és adatai: Zala Ákos

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

T: +36 1 214 0204 E: akos.zala@htconsulting.hu Adatkezelő általános adatkezelési tájékoztatója: http://www.htconsulting.hu/adatkezeles, mely alatt megtalálható adatkezelési elvek és partnerek a jelen esemény adatkezelésében is érvényesek.

A kezelt adatok

 • A kezelt adatok kategóriái: személyes adatok
 • A konkrét kezelt adatok: név, email-cím, telefonszám, munkáltató adatok (munkáltató neve, címe telefonszáma, adószáma), munkahelyi pozíciója, videofelvétel, fénykép.

Az adatkezelés célja:

 • Kapcsolattartás a résztvevőkkel a konferencia lebonyolítása céljából.
 • A konferenciáról és résztvevőkről fotók és videók feltöltése az esemény weboldalára, valamint Facebook-oldalára
 • Adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja:
  • a kapcsolattartási cél esetében: hozzájárulás, amely önkéntes, bármikor visszavonható,
  • a konferencia lebonyolítása céljából: hozzájárulás, amely önkéntes, bármikor visszavonható,
  • az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben: jogi kötelezettségeket tartalmazó jogszabályi rendelkezések.
 • Az adatkezelés jogszabályi alapja:
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:48. §;
  • az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete.

Adattovábbítás

 • Adatfeldolgozó neve és székhelye:

Humán Telex Kft: 1031 Budapest, Szentendrei út 216. B. ép., mint a konferencia lebonyolításában résztvevő ügynökség Signcom Kft. 1142 Budapest, Horvát Boldizsár utca 12. 1. em. 2., mint a konferencia lebonyolításában résztvevő digitális fejlesztő

 • EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás.

Az adatkezelés időtartama: résztvevők eseteben a konferencia szervezési évének utolsó napjáig, számviteli és adózási kötelezettségek vonatkozásában az adózási jogszabályi rendelkezések szerinti elévülési időig.

Az érintettek jogai

 • Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatóság
 • Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, joga van a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Panasz és jogorvoslat

 • Adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, naih.hu) nyújthat be panaszt.
 • A személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek okozott kár megtérítése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhat.

Automatizált döntéshozatal

 • Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.

Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az Ön érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) az innovacio@htconsulting.hu e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Human Telex Consulting Kft.

adatkezelő

Nyilatkozatok

A jelentkezési űrlap beküldésével Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és a konferenciára vonatkozó kapcsolattartás céljából, valamint Megrendelő szavatolja, hogy képviselői és kapcsolattartói adatai jogszerűen, azok előzetes hozzájárulása alapján bocsátja a Szervező rendelkezésére. Megrendelő kijelenti, hogy a Szervező adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja. A jelentkezési űrlap beküldésével adott hozzájárulást a Megrendelő bármikor visszavonhatja a következő email címre írt levélben, pontosan megjelölve a törölni kért adatot: innovacio@htconsulting.hu. A hozzájárulás hiányában a Szervező a Megrendelő konferenciára való jelentkezését nem tudja rögzíteni.